Quantcast

ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ‘ಠ’ಕಾರ..

ಠಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕ! (ಠಕಾರದ ಕುರಿತು) ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್   ನಾಗರ ಹಾವೆ! ಹಾವೊಳು ಹೂವೆ! ಬಾಗಿಲ ಬಿಲದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಠಾವೆ? –ಕವಿಶಿಷ್ಯ, “ಹಾವಿನ ಹಾಡು’ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ! ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ (ಕವಿಶಿಷ್ಯ) ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ “ಹಾವಿನ ಹಾಡು” ಸುರುವಾಗುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಠಾವು’ (‘ಠಾವೇ’ ಎನ್ನುವುದು …