ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದೇಶ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ Here is the statementFirst let me state categorically that neither I, nor my wife Kiran, have any intention of leaving the country. We never …
Sharing Buttons by Linksku