ಭವಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಡಿದು..

ಭವಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊದಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭವಾನಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ-ನೋಡಿ 

 

Leave a Reply