ಅಪ್ಪನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು

3 Responses

  1. vishnu bhat says:

    olleya kathe.

  2. TIRUPATI BHANGI says:

    MANA KALKUVANTA KATHE SIR

  3. ಕಳೆದು ಹೋದ ಅಪ್ಪನ ನಗ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಗಳ ಮನಸು ಕಮಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜಾರುವ ನೀರ ಹನಿ. ಮನಸಿನ ಶುಭ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: