ಇದು ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು..

 

 

 

 

 

 

ಎಚ್ ಎಸ್ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ 

ಇದು ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರ (ಕಿ.ರಂ) ಮೇಸ್ಟ್ರು (ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ) ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು,

ಅವರ ಮನೆ, ಊರ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲಾ..

ಅವರು ಮೊದಲು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿದೆ.

Leave a Reply