‘ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಉಂಗ್ರ ಕೊಡೆ’ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಚವತ್ತಿ ಕವಿತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Leave a Reply