ಪಾರ್ವತಿಯವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾಗಲೇ ಹತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

Leave a Reply