ಖಾಸಗಿ ಕೈಗೆ “ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್”… ರೈತರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ” ಮೋರ್ ಡ್ರಾಪ್”

Leave a Reply