ಕರಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ..

1 Response

  1. Narasimha Murthy R says:

    ಭಾವಪೂಣ೯, ಅಥ೯ಪೂಣ೯ ಕವಿತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply

%d bloggers like this: