ಇಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ತವರ ನೆರಳು’

ಸತ್ತವರ ನೆರಳು 

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ 

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ 

Leave a Reply