ಇಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮಲ್ಲಿಗೆ’

ಮಲ್ಲಿಗೆ

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

Leave a Reply