ಇಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಂಬಶಿವ ಪ್ರಹಸನ’

ಸಾಂಬಶಿವ ಪ್ರಹಸನ

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

Leave a Reply