ಇಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

Leave a Reply