ಸೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

1 Response

  1. Hussain pasha says:

    3ನೇ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜ

Leave a Reply

%d bloggers like this: