ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸಿಕ್ಕರೆ  ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ..

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಕಥನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು..

ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸಿಕ್ಕರೆ  ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ..

1 comment

Leave a Reply