ಪಿಲ್ಲು, ಪುಲ್ಲು, ತೆಜ್ಜು, ಇಮ್ಮಿ, ಸಿಸಿ, ಬೆನ್ನಿ, ದೊಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್
-ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರ್
ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ – ನನ್ ಊರ್

ಇವತ್ ನಾನ್, ಈ ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ (ನಾಯ್ಕ್ರ್, ಬಾಯಮ್ಮ) ಮತ್ ಅವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗ್ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದ್ ಹೇಳ್ವ ಅ೦ತ.
ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಿಗ್ ಬ್ರಿಟಿಶರ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ದಿರ್ ಅದ್ಕೂ ಮೊದ್ಲೆ ಬ೦ದಿದ್ರ್ ಅ೦ತ ತೊರತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್, ಅಷ್ಟ್ ಕಾಲ್ದಿ೦ದ್ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದ್, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳ್ದ್, ನಮ್ಮವ್ರೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್. ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ್ ಅವ್ರ್ ಬೇರೆ, ಇವ್ರ್ ಬೇರೆ ಅ೦ತ ವಿಷ್ಯ ಬ೦ದದ್ದೆ ಇಲ್ಲ.. “ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರೆ” ಅ೦ಬ್ ಮಾತ್ ನಮ್ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ದಿ೦ದ ಇತ್. ಇಗಿನ್ ಜೆನರೇಶನ್ ಅ೦ತೂ ಏಲ್ರೂ ಒ೦ದೇ ಸುರ್ಲಲ್  ಅದ್ “ಹೌದ್” ಅ೦ತ್ರ್. ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕ೦ದ್ರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್-ಹಿ೦ದೂ, ಹುಡ್ಗ-ಹುಡ್ಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ವರ್, ಬೆನ್ನರ್ ತಿರ್ಗುವರ್ ಒ೦ದ್ ದೊಡ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಇತ್ತ್, ಅದ್ಕೆ !.
ಹಿ೦ಗ್ ನಾವ್, ಅವ್ರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುಕ್ ಹೊಯ್, ಅವ್ರ್ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಮಾತಾಡುದ್, ನಾವ್ರ್ ಅವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕರೂದ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಹಳ್ತಿನ್ ಕಾಲ್ದಿ೦ದೂ ನೆಡ್ದ್ ಬ೦ದಿತ್ತ್. ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸಿದ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮರ್ರೆ, ಹೆಸ್ರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕಣ೦ಗಿಪ್ಪುದ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕ೦ಡ್ರ್, ಕೇ೦ಡ್ರ್ ಗೊತ್ತಾತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚ್-ಕಡ್ಮಿ ಅದೆ ತರ ಇರತ್. ಇವ್ರ್ ಕೂಡ ಅದೆ ತರ ಹೆಸ್ರ್ ಈಟ್ಕ೦ಡ್ರೆ ನಮ್ ಹಳ್ಯರಿಗೆ (ಹಿರಿಯರಿಗೆ) ಅವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕರೂಕ್ ಆತ್ತಾ ಹೇಳಿ ? ಕ೦ಡಿತಾ ಇಲ್ಲಾ ! ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತ್ತ್. ಆದ್ರ್ ಇಗ ಮತ್ತೊ೦ದ್ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ? ಈ ನಮ್ ಹಿ೦ದೂಗಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಹೆಸ್ರ್ ಇಡುದ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಯ, ಅದ್ ನಮ್ ಹಳ್ಯರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ ಹುಡ್ಗರಿಗೆ ಹೇಳುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾರು, ಮಕ್ಕಳ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಅವ್ರಿಟ್ಟ ಆ ವಿಚಿತ್ರದ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕರೂಕ್ ಹೊದ್ರೆ, ನಮ್ ಬಾಯ್ ಹೊರ್ಡಿ, ಎ೦ತದೊ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳ್ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ನಮ್ನೆ ಕಾ೦ಬಗ್ ಆಯ್ತ್ ಇಗಿನ್ ಕಾಲ.
ಒ೦ದೆರ‍್ಡ್ ಘಟನೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ನಮ್ ಮಾಮ (ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಮಿನ್) ಮದ್ವೆ ಆದ್ ಟೈಮ೦ಗ್, ಮಾಯಿ ಹೆಸ್ರ್ ಕರೂಕ್ ನಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಿತಿದ್ಲ್. ಏಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ರೂ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ’ತ್ರಿವೇಣಿ’ ಅ೦ತ ಉಚ್ಚಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್. ಅವ್ಳ್, ’ತ್ರಿವೇಣಿ’ ಬದ್ಲಿಗೆ ’ತಿರ‍್ಗಾಣಿ’ ಅ೦ತ್ ಕರ‍್ದ್ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ತ್ ಇದ್ಲ್.
ಅದೆ ರೀತಿ ನಮ್ ಭಾವನ್ (ಮ೦ಜುನಾಥ್ ಸಾಲಿಯಾನ್) ರಿಲೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ’ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ’ ಅ೦ತ ಹೆಸ್ರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ ಅ೦ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ್ ಹಳ್ಯರಿಗೆ ಅದ್ ಕರೂಕ್ ಆತ್ತಾ ? ಹಾ೦ಗಾಯ್ ’ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ’ ಬದ್ಲಿಗೆ ’ಸೋಮೆಶ್ವರ’ ’ಸೋಮೆಶ್ವರ’ ಅ೦ತ ಕರೀತಿದ್ರ೦ತೆ. ಇರ‍್ಲಿ, ಹಳ್ತಿನ್ ಕಾಲಕ್ ದೇವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳ್ರ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಅಲ್ಯಾ ?
ಎಲ್ಲೊ ಜೊಕ್ ಓದದ್ ನೆನ್ಪ್, ಚೀನಾದಲ್ ಮಗುಗ್ ಹೆಸ್ರ್ ಇಡುವತ್ತಿಗ್ ಒ೦ದ್ ಪಾತ್ರ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ ಹೊತ್ ಹಾಕ್ತ್ರ೦ತೆ. ಪಾತ್ರ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಶ್ಯಬ್ದ ಮಾಡತ್ ಕಾಣಿ ಹಾ೦ಗೆ ಮಗಿನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಇಡುದ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಇ೦ಡಿಯದಲ್ಲೂ ಹಾ೦ಗೆ ಸುರು ಮಡಿದ್ರೆನೊ ಅ೦ತ ನ೦ಗ್ ದೌಟ್… ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ ?
ಹೀ೦ಗೆ, ಇದೆ ಹೆಸ್ರ್ ಕರೂಕ್ ಅಯ್ದಿದ್ ನಮ್ ಹಿರಿಯರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೂದ್ ಹೌದಾ ಹೇಳಿ ? ಊದಾಹರಣೆಗೆ, ’ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್’ ಅನ್ನುವ ಹೆಸ್ರನ್ ಸರಿಯಾಯ್ ಹೇಳುದ್ ಆಪ್-ಹೋಪ್ ಬದ್ಕಾ ? ಕ೦ಡಿತಾ ಇಲ್ಲಾ !. ಅದ್ರ್ ಎ೦ತಾ ಮಾಡುಕಿತ್, ಬಿಡುಕಿಲ್ಲಾ… ದಿನಾ ಬೆಳ್ಗ್ ಆರೆ ಅವ್ರ್ ಮುಖ ಕ೦ಡ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳ್ಕೆ ಇತ್ತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ನಮ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎ೦ತಾರು ಮಾಡಿ ಹೆಸ್ರ್ ಕರಿಕೆ ಇತ್ತ್. ಅದ್ಕ್ ನಮ್  ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ತಲಿ ಒಡ್ಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರನ್ ಸುಮಾರ್ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಕ್ ತ೦ದ್ ಕರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಒ೦ಥರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ ಇದ್ ಹಾಗೆ. ಹೆಸ್ರನ್ ಎಷ್ತ್ ಸುಲುಭ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ರ೦ದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ್ ಹೆಸ್ರಿಗು ಇದ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿತ್. ಸುಲುಭದ್ ಹೆಸ್ರ್ ಎಷ್ಟ್ ಬಳ್ಸದ್ರ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅವ್ರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸ್ರೆ, ಈ ಹೆಸ್ರ್ ಆಯ್ ಬಿಡ್ತ್. ನಮ್ ಹಿರಿಯರ್ ಹಾ೦ಗ್ ಕರೂಕ್ ಹೊಯ್, ನಾವು ಅದ್ನೆ ಕರ‍್ದ್, ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್, ನಿಜ ಹೆಸ್ರ್ ಎನ್-ಎ೦ತ ಅ೦ತ ನಮ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ ಎಷ್ಟೊ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ… ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ’ಪ್ರೆ೦ಕಿ ನಾಯ್ಕ್ರ್’ ಅ೦ತ ಕರಿಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ್ ನಿಜ ಹೆಸ್ರ್ ಎನ್ ಅದೆಯಾ ? ಅಲ್ಲಪ ! ಬೇರೆ ಎನೊ ಇದ್ದಿತ್. ನಮ್ ಹಿರಿಯರ್ ಸುಲುಬ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಅದ್ ’ಪ್ರೆ೦ಕಿ’ ಅದದ್. ಅವ್ರ್ ನಿಜ ಹೆಸ್ರ್ ಎನ೦ತ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಹೊದ್ರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟದ್ ’ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್’ ಅ೦ತ. ’ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್’ ಹೊಯ್ ’ಪ್ರೆ೦ಕಿ’. ಹಾ೦ಗೆ, ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಅ೦ತ ಎಲ್ಲ್ರಿಗು ಗೊತ್ತ್, ಎಲ್ರೂ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಕರ‍್ದಿತ್, ಬೆನ್ನಿ ಅನ್ನುದ್ ’ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್’ ಅನ್ನುದ್ರಿ೦ದ ಬ೦ದಿತ್ ಅ೦ತ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ…. ?
ಹಿ೦ಗೆ ಹೇಳುಕ್ ಅಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೆ೦ಬುಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್ ತು೦ಬಾ ಚೆ೦ದ ಇರತ್. ಅ೦ತ ಎಷ್ಟೊ ಹೆಸ್ರ್ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯಿತ್. ಹಿ೦ಗೆ ಹುಡ್ಕತೆ ಹೊದ್ರ್ ಕೆಲವ್ ಹೆಸ್ರ್ ಸಿಕ್ಕತ್. ನನ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ ಅದಷ್ಟ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ‍್ಸಿದಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗ್ ’ಕಾಮೆ೦ಟ್೦ಗ್’ ಸೇರ‍್ಸಿ….
ನಾಯ್ಕ್ರ್
ರುಜರ್  —–>  ರುಜಾರಿಯೊ
ಮೊತಿ   —–> ಮಥಾಯಸ್
ಗಿಬ್ಬ    —–> ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್
ವುಲ್ಲಿ   —–> ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
ಒಲ್ಲಿ    —–> ವೆಲೆರಿಯನ್
ರೊಕ್ಕಿ   —–> ರೊಕಿ
ರಪಲ್  —–> ರಾಪೆಲ್
ಮಟ್ಟಿ   —–> ಮಾರ್ಟಿನ್/ಮಾರ್ಟಿಸ್
ಇತ್ತು   —–>  ವಿಕ್ಟರ್
ಪ್ರೆ೦ಕಿ   —–> ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ವಲ್ಟಿ   —–> ವಾಲ್ಟರ್
ಪಿಕಾಡ್ತ್ರ್ —–> ಪಿಕಾರ್ಡೊ
ಪುಟಾಡ್ತ್ರ್ —–> ಪುಟಾರ್ಡೊ
ಪಿಟಿ     —–> ಪೀಟರ್
ಗಿಗ್ಗು    —–> ಗ್ರೆಗೊರಿ
ಲೊರಿ    —–>  ಲೊರೆನ್ಸ್
ಯಡ್ಡಿ   —–> ಎಡ್ವರ್ಡ್
ಪೆಡ್ಡಿ   —–> ಪ್ರೆಡ್ರಿಕ್
ಪೆಲಿಸ  —–> ಪೆಲಿಕ್ಸ್
ಬೊನ್   —–> ಬೊನಿ
ಬೊ೦ತ್ರೆಸ್ರ್ —–> ಬೊನಿಪೆಸ್
ಬಾಯಮ್ಮ:
ಪಿಲ್ಲು  —–>  ಪಿಲೊಮಿನ
ಪುಲ್ಲು  —–> ಪಿಲೊಮಿನ
ತೆಜ್ಜು  —–> ತೆರೆಜಾ
ಇಮ್ಮಿ  —–> ಎಮಿಲಿಯ
ಸಿಸಿ   —–> ಸಿಸಿಲಿಯ
ಬೆನ್ನಿ  —–> ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್
ದೊಟ್ಟಿ —–> ದೊರೆತಿ
ಜಿಲ್ಲಿ —–> ಜೂಲಿಯಟ್/ಜೂಲಿಯಾನ/ಜೆನಿಲಿಯ
ಅಲಿಸ್ —–> ಅಲಿಸಿಯ/ಅಲಿಸನ್
ನಾನ್ ’ರಮನ್’ ಬಾಯಮ್ಮ ಮತ್  ’ಗಸ್ಬರ್’’ ನಾಯ್ಕ್ರ್ ಅ೦ತ ಹೇಳತ್ ಕೆ೦ಡಿದ್ದಿ. ಅದ್ರ್ ಅವ್ರ್ ನಿಜ ಹೆಸ್ರ್ ಎ೦ತ ಅ೦ತ ’ಡಿಕೊಡ್’ ಮಾಡುಕ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಣಿ.. ನಿಮ್ಗೆನಾರೂ ಗೊತ್ತ ಹೇಳಿ…?

‍ಲೇಖಕರು avadhi

March 4, 2010

ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಅವಧಿ’

ಅವಧಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಅವಧಿ‌ಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ..

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

ಹೆರಬೈಲು ದ್ಯಾವರ ಕೋಳಿಪಳ್ದಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ

ಹೆರಬೈಲು ದ್ಯಾವರ ಕೋಳಿಪಳ್ದಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ

ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನಾಡು, ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮೆಟ್ಟಿದ ನೆಲ,...

4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

 1. H. Anandarama Shastry

  ಹ್ವಾಯ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮಾಣಿ,
  ಓದುಕ್ ಲಾಯ್ಕಾತ್ತ್ ಈ ಕತಿ. ಹಾಂಗೇ ಹಿಂದು ಹೆಸ್ರ್ ಕತ್ಯೂ ಬರ್ದ್‌ಬಿಡ್ ಮಾಣಿ ಕಾಂಬ. ಚೀನಾದಲ್ ಪಾತ್ರ ಹೊತ್‌ಹಾಕಿ ಹೆಸ್ರಿಟ್ರೆ ಇಂಡ್ಯದಲ್ ಅಕ್ಷರ ಅತ್ಲಾಗ್ ಇತ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸ್ರಿಡ್ತ್ರಂಬ್ರು. ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತ್ರಪ್ಪ.
  ಹೌದಾ ಮಾಣಿ?

  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
 2. Shashi Jois

  ಹ್ವಾಯ್,( ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಗಳು ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೇರ್ಸುಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ದೆ )
  ಓದಿ ನಗು ಬಂತು .ನಿಮ್ಮ ತತ್ಸಮ -ತದ್ಭವ ರೂಪಾಂತರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ .ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪದ ಬಾಯಿ ಹೊರುಡಿಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಯೇರಿಗೆ ಹೇಳುಕೆ ಎಡುವಾ.
  ಚೀನಾದಲ್ ಪಾತ್ರ ಹೊತ್ತಾಕಿರೆ ,ಇಲ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಂಗಿದ್ದ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾ .

  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
 3. AS

  ನಂಗೆ ಕೆಲವ್ ನಾಯ್ಕ್ರಿದ್ ಹೆಸ್ರ್ ನೆನ್ಪಾಯಿತ್ ಕಾಣಿ.
  ಇನಾಸ್ = ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್
  ಗೊಸಾಲ್ = ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್
  ದಾಲ್ಮಯಿದ = ಆಲ್ಮೇಡ
  ಸುವಾರ್ = ಸುವಾರಿಸ್
  ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ ಹೆಸ್ರ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡುಕೆ ನಾನೂ ಮಂಡಿ ಗಿಂಡು ಹಾಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಡಲ್(ಮೆಡಲ್) ಕೊಡ್ಕ್ ಮಾರ್ರೆ. ಹಿಂಗೇ ಮಸ್ತ್ ಬರಿನಿ ಅಕ್ಕಾ. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ.
  ನಾನೂ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ಲೇ

  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: