ಪತ್ರದೊಳಗೊಂದು ಉತ್ತರ..

ತೌರ ಸುಖದೊಳಗೆನ್ನ ಮರೆತಿಹಳು ಎನ್ನದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ನೀವೆ ಒರೆಯನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೇ ನನ್ನ ಕಾಡುವುದು ಹಗಲಿನಲಿ ಇರುಳಿನಲಿ ಕಾಣುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಒಂದು…

ಪರಮ ದಯಾಳುವಿನ ಪದತಳದಲ್ಲಿ…

ರೂಪ ಹಾಸನ ಪರಮ ದಯಾಳುವಿನ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದೆಂದರೆ….. ಈ ಮಾನುಷ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಂಬ ಯಾವ ವಾಹಕಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೇ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಈಡೇರಿಬಿಡುವ ಹಂತ ಆಖೈರಿನ ಪರಮಸುಖ. ಆಡುವ ಮೊದಲೇ ಅರಿವ ಕರುಣಾಳು ಇಂಗಿತಜ್ಞತೆಯೆದುರು ಮಾತುಗಳು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ…