ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’

‘ಅವಧಿ’ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂವಾದದ ಪರ. ಸಮಾಜದ ಸುಡು ಸುಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ.

2 comments

  1. Religion is embedded in our soul which is exploited by the wearer of KAAVI. The unknown fear factor makes KHAAKI and KHAADI to surrender
    Enlightened education (in the true sense, which real life teaches us) can be a solution

  2. ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ “ಕ” ಮೊದಲು ನಂತರ “ಖ”. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಕಾವಿಯ ಕೈ ಮೇಲು.

Leave a Reply