ಮೀಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್..

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರದಿಗಳಿವೆ. 

ಹರಿ ಪರಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು 

ಈ ಎರಡೂ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಿ..

What is the reader supposed to make of this story?

Headline or First Para, which one is true?

Leave a Reply