‘ಪಾರ್ಶ್ವ ಸಂಗೀತ’ದ ಝಲಕ್

‘ರಂಗವಲ್ಲಿ’ಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಟಕ ‘ಪಾರ್ಶ್ವ ಸಂಗೀತ’. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ನಾಟಕದ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ೫ರಂದು ರಂಗ ಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ.

Leave a Reply