ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದ ಮೀನುಗಾರರು..

ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರರು.

‘ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದವನೇ ನೆಂಟ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ

ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ, ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರು ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿ, ಬೋಟು ಹತ್ತಲು ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತು

ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಟೂನುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿದೆ..

Leave a Reply