ಓಲಾ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ..! | ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಲೇಖನಗಳು

ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ ಬಾರ್ಸಿಲೋನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬ ಮಾಯಾ ನಾಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಮಾತ್ರ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ...
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ...

ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ...

ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ...

ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಆಕೆ ಎಲೆನಾಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

12 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಅಡಗಿದೆ

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’.ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

“ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಹುಡುಗಿ..”

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’.ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

“ಜಗವೇ ಒಂದು ರಣರಂಗ…”

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

‘ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಜೈ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ’

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’.ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಭಾಷೆಯ ಪ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಗುಲಾಮರೇ…

ಗೌಹರ್ ಬಂದು ಭುಜ ತಟ್ಟಿದಳು.. ಆಮೇಲೆ…

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’.ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ…

ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ…

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ…

ʼಅಂದೋರಾʼ ಅಂಡೋರಾ ಅಲ್ಲ

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ…

ಕೇಬಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ.. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಆಗಸದಲ್ಲಿ..

ಈಕೆ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ’ ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ…

ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ,..

ಈಕೆ 'ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ'. ಹಾಗಂತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ' ಅಂಕಣ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ…

ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ…

"ಅಯ್ಯೋ ಎದ್ದೇಳಿ, ಮಲಗೋದೆ  ಆಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟ ತಿಂಡಿಗಾದ್ರೂ  ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ್ವಾ" ಎಂದು ಬ್ರೇಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಅವರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವವೇ ಬೇರೆ..‍

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವವೇ ಬೇರೆ..‍

  "ಸಕತ್ ಹಸಿವೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಲೆನಾ" ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದಳು. ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೮ ಘಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ, ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೯...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೇಶದಲ್ಲೂ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬೇರೆಯದ್ದಾಯಿತಲ್ಲ..

ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೇಶದಲ್ಲೂ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬೇರೆಯದ್ದಾಯಿತಲ್ಲ..

ಎಲೆನಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಮನೆವರೆಗೆ ಬಂದಳು. "ಅಲ್ಲಾ ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವವೇ ಬೇರೆ..‍

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: “ಯೂರೋಪಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ…”

"ಏನ್ ಮೇಡಂ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಗಾಯಬ್ ಆಗಿದ್ರಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಉಮೇದ್. "ಎಕ್ಸಾಂ ಇತ್ತು ಮಾರಾಯ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು,...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟು.. ಚೀಸು

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟು.. ಚೀಸು

ಹುಡುಗಿ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಜಾರ್ಡಿ ದಿನ ಎಂದು ಅದೂ ಇದೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲಂ: ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಹುಬ್ಬು ನೋಡು ಲಕ್ ದೆ, ಲಕ್ ದೆ..

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲಂ: ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಹುಬ್ಬು ನೋಡು ಲಕ್ ದೆ, ಲಕ್ ದೆ..

“ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಹುಬ್ಬು ನೋಡು ಲಕ್ ದೆ, ಲಕ್ ದೆ, ಬಾಣದಂತೆ ನೋಟ ನೋಡು ಲಕ್ ದೆ ಲಕ್ ದೇ” ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತದ ಹುಡುಗರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲಂ: ಎಲ್ಲಾ ಏಷಿಯನ್ನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಸಿಟ್ಟು..

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲಂ: ಎಲ್ಲಾ ಏಷಿಯನ್ನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಸಿಟ್ಟು..

ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇವರೇ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಇವರೇ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಎಲೆನಾ ಅರೆಬರೆ ಕೋಪದೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 'ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಿ' ಎನ್ನುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಎಲೆನಾ ಅರೆಬರೆ ಕೋಪದೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 'ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಿ' ಎನ್ನುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಣ: ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ

ಎಲೆನಾ ಅರೆಬರೆ ಕೋಪದೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 'ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಿ' ಎನ್ನುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest